Pravidla

Registrací a vstupem na akci ASTEROID se zavazujete dodržovat následující pravidla, včetně zákonů České republiky a všeobecného morálního a etického kodexu. A to i přes téma samotné akce. V případě nesrovnalostí nás kontaktujte, popřípadě u nesrovnalosti přímo na akci se obraťte přímo na organizátory.

Akce je pořádána skupinou nadšenců a dobrovolníků, jenž tuto činnost vykonávají dobrovolně a bez nároků na honorář. Prostředky získané prostřednictvím registračního poplatku jsou použity výhradně k účelům zajištění zázemí a prostředků pro chod akce.

Zodpovědná osoba, hlavní organizátor: Tomáš Vacula, Bohumín, 735 31, IČO: 08799873

Účastník i hráč jsou z pohledu pravidel brána jako jedna a tatáž osoba. Za účastníka se považují všechny osoby pohybující se v herním prostoru jako součást akce (fotografové, organizační tým..).

1. Základní ustanovení

 1. Organizátoři jsou skupinou fyzických osob, která zajišťuje chod a zázemí celé akce. V rámci akce se zde pohybují jako hlavní či vedlejší postavy či přímo jako organizátoři (označení reflexními vestami).
 2. Organizátoři si touto akcí kladou za cíl popularizovat a poukázat na téma post-apokalyptického světa. A podpořit jiný druh zábavy, formou interakce účastníku z organizátory volnou formou.
 3. Rozhodnutí organizátorů jsou konečná, v nutných případech mohou převyšovat rámec stanovených pravidel, pokud to situace vyžaduje.
 4. Organizátoři si vyhrazují právo, vyloučit jakéhokoliv účastníka z akce bez možnosti náhrady vstupného.
 5. Organizátoři nenesou odpovědnost za případná zranění, poškození či ztrátu majetku účastnících se osob. Rovněž za účastníky neneseme odpovědnost za jednání před, po ani během hry.
 6. Účast na hře je dobrovolná a tedy se hry účastní na vlastní odpovědnost.
 7. Veškeré údaje vyplněné účastníky během registraci podléhají legislativě GDPR a slouží pouze k identifikaci hráče a nejsou poskytovány žádným třetím stranám.
 8. V rámci průběhu akce budou přítomni fotografové a kameramani, kteří budou pořizovat audiovizuální záznam, který pak bude zveřejněn. A jako takový bude sloužit volně účastníkům akce a organizátorům pro prezentaci. Je však nutné dbát autorských práv.
 9. Účastníci akce berou na vědomí a dávají souhlas s pořizováním těchto audiovizuálních záznamů sloužící k výše zmíněným účelům.

2. Obecná pravidla

 1. Každá osoba účastnící se hry je povinna se řídit těmito pravidly. Vždy se musí jednat o způsobilou a plnoletou osobu.
 2. Osobám mladším 18 let není vstup na akci povolen. Výjimky neexistují za žádných okolností.
 3. Každý účastník je po celou dobu akce povinen nosit ochranné brýle. Jedná se o akci, na které je možno očekávat nošení zbraní kategorie D, dle §15 ods. 5 bodu a zákona o zbraních a střelivu.
 4. Ochrana zraku musí být dimenzována na výdrž zásahu projektilem o síle 2 Joule (doporučujeme upřednostnit prodejce airsoftových zbraní a doplňků).
 5. Každá osoba účastnící se hry je plně zodpovědná za své jednání, včetně důsledků s tím souvisejících.
 6. Během celé akce je stanoven přísný zákaz požívání alkoholický nápojů, omamných a jiných návykových látek.
 7. Na základě ustanovení 5 je možné u každého z hráčů provést namátkovou kontrolu. Porušení pravidla je důvodem k okamžitému vyloučení ze hry. Bez nároku vrácení registračního poplatku.
 8. Je povoleno kouřit cigarety, avšak s ohledem na bezpečnost a čistotu herního prostoru. Neodhazujte tak nedopalky na zem či do vegetace.
 9. Při jakémkoliv narušení hry: zraněním hráče, nahlášení nebezpečného místa kde by mohlo dojít ke zranění, výskyt civilních osob v herním prostoru apod. je povinen hráč ihned nahlásit organizačnímu týmu a na dobu nezbytně nutnou pozastavit průběh hry použitím pravidla RUDÁ STOP.
 10. Je zakázáno vstupovat do nepovolených objektů, lézt na posedy či šplhat na stromy. To se týká i budov označených červenobílou páskou, takto označené budovy jsou neherní a páska nesmí být odstraněna.
 11. Je rovněž zakázáno stromy kácet či jinak poškozovat, stejné pravidlo se týká i ostatního porostu v rámci celého herního prostoru. Výjimku může stanovit pouze organizační tým.
 12. Zákaz zakládání skládekči svévolné odhazování odpadků. Pro tyto potřeby jsou po herním prostoru vyhrazena místa v podobě košů.
 13. Přísný zákaz používání jakékoliv pyrotechniky.
 14. Vědomé zneužívání, stejně tak i neznalost pravidel povede s největší pravděpodobností k vyloučení hráče ze hry.
 15. Zákaz vstupu se zvířaty, mohlo by dojít k poranění zvířete nebo hráčů.
 16. Přísný zákaz, plašení, honitby zvěře nebo střelby na zvířata.
 17. Zákaz střelby nebo míření na civilní osoby, dopravní prostředky nebo osoby označeny reflexní vestou.
 18. Pokud hráč/účastník hry spatří civilní osobu v prostorách hry, je povinnen o tom informovat organizátory a poučit civilní osobu, že se nachází v nebezpečném prostoru a požádá ji o opuštění herního prostoru. Zároveň v případě střelby zastaví hru použitím pravidla RUDÁ STOP.
 19. Pokud není v pravidlech uvedeno jinak, platí rozhodnutí člena organizačního týmu.
 20. Pakliže se nachází v pravidlech nesrovnalost nebo se objeví nějaká během hry je na organizátorovi, aby situaci individuálně posoudil a rozhodl o jejím řešení.

3. Byrokratické kolečko

 1. Každý hráč při příjezdu na akci, musí projít tzv. byrokratickým kolečkem. To jej identifikuje jako platícího hráče a připraví jej do hry a zkontroluje jeho připravenost.
 2. Hráč musí projít celkem pěti stanovišti. Každé se zaměřuje na určitý aspekt hry týkající se hráče.
 3. Hráč si musí projít všemi stanovišti, jinak nebude vpuštěn do hry. Musí však začít prvním stanovištěm, kde bude identifikován jako registrovaný a platící hráč.
 4. Jednotlivá stanoviště jsou číselně označená. Není však nutné postupovat popořadě, nýbrž je vhodnější postupovat tam kde je nejmenší fronta. Urychlí se tak celkový postup.

HERNÍ PRAVIDLA

1. Základní herní pravidla

 • Hráč je povinen mít k dispozici základní vybavení jednotlivce určené pro tuto akci. Tak, aby jeho pohyb po prostoru v rámci hry byl komfortní a bezpečný.
 • Je zakázáno používat radiostanice fungující v zakázaných frekvenčních pásmech. 
 • Je zakázáno využívat rádiovou frekvenci vyhrazenou pro organizační tým, výjimkou je pouze stav nouze jakým je zranění větší výskyt civilních osob apod.
 • Každá frakce má pro svou činnost a komunikaci vyhrazený samostatný kanál. Odposlouchávání cizích frakčních kanálů je zakázáno. Jedná se o následující kanály:
  1. Nový věk: PMR 10
  2. Společnost: PMR 11
  3. Modré přilby: PMR 12
  4. Ostatní mohou využít PMR kanály 1-8.
 • Komunikace mezi hráči na neherní téma (tedy vybočení z herní reality), se považuje za mentální selhání a takovýto člověk je odveden k lékaři nebo knězi, který jej vyšetří. Tímto jednáním vybočujete z role a můžete ostatním kazit celkový dojem ze hry.
 • Stan je soukromý prostor, cizí hráč má do stanu povolen vstup pokud je uvnitř majitel stanu a vstup hráči umožní.
 • Mobilní telefony jsou po dobu akce zakázány, výjimku pouze tvoří případ nouze či fotografování. Pro účely fotografování však doporučujeme kompaktní fotoaparáty.
 • Je povoleno využívat mobilní telefon, pro vyhledávání na WIKI Asteroid, tedy výhradně pro účely hry. Případně jako zdroj hudby, nejlépe tématické.
 • Je zakázáno jakkoliv přesunovat či poškozovat mrtvé schránky. Ty jsou patřičně označeny, aby nedošlo k jejich záměně.
 • Herní předměty a vybavení je označeno barevnými značkami podle jejich typu. Typové označení je popsáno v herních komoditách a předmětech. S takovými předměty může být nakládáno pouze tak jak to určuje jejich popis.
 • Pokud bude prováděna nějaká larpová aktivita, nejčastěji výslech, tak hráč může zahlásit dvě hesla. Pokud hráč zahlásí ŽLUTÁ STOP, tak ostatní jsou povinni svou aktivitu změnit tak, aby se hráč přestal cítit nekomfortně, ale aktivita normálně dál pokračuje. Pokud hráč zahlásí RUDÁ STOP, tak aktivita okamžitě končí. Zneužití tohoto pravidla se vyhodnocuje jako porušení pravidel a jako takové vyhodnotí organizátor. Takový hráč může být ze hry vyloučen.

2. Herní jídlo a voda

 1. Zákaz vlastního jídla či vody, vše je zajištěno v rámci herních mechanik akce.
 2. Herní jídlo a vodu lze získat mnoha způsoby přímo ve hře. Veškeré jídlo a voda jsou baleny a nebylo s nimi předtím nikterak manipulováno.
 3. Jídlo je v původních obalech a je tak možné si přečíst jejich složení.
 4. Veškeré herní jídlo i voda jsou označeny. Neoznačená voda a jídlo, tedy vlastní se pokládá jako porušení herních pravidel.
 5. V případě nevhodného jídla v rámci alergenů je možné herní jídlo vyměnit v baru či u obchodníka.
 6. V případě nouze či ohrožení zdraví, mají všechna velká stanoviště ve hře k dispozici nouzovou vodu a případné základní suplementy pro poskytnutí první pomoci, pakliže se hráči udělá nevolno.
 7. Detailní informace ohledně herního jídla a vody naleznete v sekci INFORMACE – HERNÍ KOMODITY.
 8. Vodu i jídlo je možné ukrást. A podléhá herní mechanice “kořist”.

3. Zbraně a munice

 1. Hráč si smí přivést na akci pouze zbraně kategorie D a to konkrétně airsoftové. Žádné jiné střelné zbraně nejsou povoleny držet ani používat. Mimo jiné je možné si přivézt gumový cvičný nůž nebo larpový nůž odpovídající standardním pravidlům pro larpové zbraně/nože.
 2. Zbraně nesmí být upravovány jinak než zamýšlel výrobce co se mechanismu týče. Zbraně mohou disponovat pouze legálně dostupnými díly (žádný HOMEMADE), aby se předešlo případným poraněním hráče při poškození zbraně na základě takové úpravy.
 3. Všechny zbraně, které si hráč na akci přináší musí projít kontrolou při registraci.
 4. Po registraci a kontrole si všechny zbraně hráči zpět uloží. Ponechány jsou pouze ty, které jsou pro zvolenou herní postavu určeny jako základní (pistole, v případě frakce Modré přilby i primární zbraň).
 5. V rámci kontroly je prováděn i test úsťové rychlosti se značkovým střelivem BB.
 6. Všechny airsoftové zbraně nesmí přesahovat úsťovou rychlost 130m/s. Výjimku tvoří pouze odstřelovací pušky, které nesmí přesahovat úsťovou rychlost 190m/s. A to s municí používanou při testech.
 7. Za odstřelovací pušku se považují všechny pušky se systémem Single Action, které je nutné před každým výstřelem jednotlivě nabít, zároveň musí být vybaveny optickým zaměřovačem se zvětšením minimálně 4x Střelba z takovéto pušky musí vždy probíhat na rozumně větší vzdálenost, takovou aby se předešlo možným zraněním postřeleného hráče. 
 8. Se všemi zbraněmi je zakázána střelba “od boku”, tedy bez použití mířidel či za roh nebo překážku bez toho aniž by hráč viděl kam střílí. V momentě výstřelu musíte vidět cíl.
 9. Funkčnost a střelby schopnost doporučuje provést předem, případně při registraci ve vyhrazeném prostoru.
 10. Po registraci zbraní, jsou zbraně hráče zařazeny do jedné z příslušných kategorií, které odpovídají ve hře pak dané cenové relaci.
 11. Všechny zbraně vpuštěné do hry, musí být označeny správným štítkem.
 12. Štítek může být odcizen jiný hráče, to symbolizuje krádež zbraně.
 13. Odebrání cizí zbraně je přísně zakázáno. Výjimku tvoří pouze “zajmutí” hráče jiným hráčem. Ani to však neopravňuje k užívání cizí zbraně. Zbraně jsou fyzicky i herně nezcizitelné.
 14. Neoznačená zbraň nesmí být ve hře a jako takovou jí hráč musí zpět uložit a nepoužívat.
 15. Štítek s označením kategorii zbraně a evokující, že hráč si zbraň zakoupil, musí být vždy umístěna na zbrani.
 16. Není možné štítek upevňovat na části výstroje či kostýmu.
 17. Je zakázáno během hry používat vlastní munici. Po celou dobu bude v rámci hry k dispozici herní munice ve třech variantách: 0,20g , 0,25g , 0,32g. Tyto gramáže bude označeny. Veškerá herní munice je kvalitní, značková a dodávána internetovým obchodem ActionShop.
 18. Cílená střelba do hlavy hráče je zakázána.
 19. Za kontaktní zbraň se ve hře považuje pouze gumový cvičný nebo larpový nůž bez ostrých hran. Tentýž jaký je používán např. při nácviku sebeobrany. Gumový nůž nesmí být nijak upravován, pouze esteticky. Jiné kontaktní zbraně jsou zakázány.
 20. Je zakázáno kontaktní zbraň uchycovat na střelnou zbraň, tyče nebo jiné předměty.
 21. Všechny formy fyzického kontaktu ve formě boje jakožto náhražka zbraně jsou přísně zakázány (kopy, údery, chvaty a hmaty na vitální místa, páky apod.).
 22. Herní munice může být odcizena, tedy ukradena. A podléhá herní mechanice “kořist”. Munici ve zbrani, není možné ukrást.

4. Herní měna

 1. Herní měna Bitcoin neboli “zlaťák”, „stříbrňák“ a “ether”, jsou ve hře zastoupeny formou mincí. Jejich padělání je hrubým porušením pravidel hry, a důvod k vyloučení ze hry.
 2. Pro herní ekonomiku je použita základní desítková soustava. Tedy 10 stříbrných je 1 zlatý a 10 zlatých je jeden ether.
 3. Každý hráč při registraci obdrží základní obnos herní měny ve výši odpovídající jeho herní postavě a mechanice stanové v registraci.
 4. Výši startovní herní měny může hráč ovlivnit i kvalitou provedení kostýmu, čím přesněji bude odpovídat svému zařazení a estetické stránce obdrží finanční bonus. Jako součást byrokratického kolečka na odpovídajícím stanovišti.
 5. Herní měna je určena pro obchodování, ve výjimečných případech však může být nahrazena směnným obchodem.
 6. Herní měnu nelze nijak zaměňovat, či dokupovat za skutečné peníze. Nelze jí tedy ani přeprodávat či za skutečné peníze směnit.
 7. Herní měna je primárně určena k nákupu munice, zbraní, jídla a vody. Lze jí však uplatnit k úhradě služeb a zboží na trhu a jiné.
 8. Krádež herní měny je možná. A podléhá herní mechanice “kořist”.
 9. Ceny jednotlivých obchodních artiklů se mění v závislosti na dostupnosti daného zboží či služby. Je tedy možné, že může docházet ke změnám výše cen v průběhu hry.
 10. Výše ceny však určuje obchodník sám. Rovněž obchodník má možnost ceny nastavovat individuálně pro každé hráče, což ovlivňuje mnoho aspektů.
 11. Základní cena munice a zbraní je dána, může jí však ovlivnit nedostatek zboží. Rovněž jako celkovou dostupnost.
 12. Je zakázáno úmyslné poškozování herní měny.
 13. Je zakázáno odnášet si herní měnu mimo herní prostor, či jinam po skončení hry.

5. Herní mechanismy

Soubojový systém
 1. Zásah do helmy v případě herní strany “Modré přilby” je neplatný.
 2. Zásah do zbraně zbraň se považuje za neplatný a nemá žádný efekt.
 3. Zásah odraženou kuličkou je neplatný.
 4. Zásah spoluhráče se považuje jako platný zásah (friendly-fire) a má stejné následky jako střelba nepřátelská.
 5. Pokud je hráč zasažen střelnou zbraní do míst neohrožující vitální funkce tedy do končetin či do oblasti břicha. Není zásah smrtelný a takovýto hráč může být ošetřen, pouze klesá k zemi a může se doplazit do blízkého skrytu. Při dalším zásahu hráč umírá. V případě “podřezání hrdla” je hráč v ohrožení života a musí být okamžite ošetřen, jinak se nebude moct vrátit do hry.
 6. Zákaz střelby z bezprostřední blízkosti ze silných zbraní (hlavních neboli primárních). Hráč v takové pozici využije pistoli či kontaktní zbraň v podobě nože. Při střelbě se hráč vyvaruje slabinám, hlavě a kloubům, tak aby nedošlo ke zranění hráče. Případně využije mechaniku BANG, kdy střelec v bezprostřední blízkosti pouze zbraň na hráče nemíří a opakovaně zvolá heslo „BANG“. Mechaniku BANG není možno použít na více hráčů zároveň. Mechanika však nesmí být zneužita, kdy střelec vědomě ví, že nemá náboje.
 7. Je zakázáno kontaktní zbraň vrhat vůči protihráči. Takovýto zásah je neplatný.
 8. Ze souboje či přestřelky je zakázáno utíkat nebo cíleně souboj či přestřelku směřovat do míst, která jsou chápána jako nebojové či je tam herně zakázáno používat zbraně. (například: osobní stan či bar nebo herna).
Ošetření, antibiotika a drogy
 1. Ošetření mohou provádět pouze členové herní frakce Lékaři a vědci, herní postava Kájka a ve specifickém případě i členové rodiny Ráthů. Vždy však pouze v prostorách svého zázemí, nikoliv mimo.
 2. Pokud hráč není ošetřen po prvním zásahu do 10 minut, může odejít na ošetření k lékaři sám, kde musí být „resuscitován“ lékaři a následně ošetřen.
 3. Desetiminutový časový úsek je určen pro případné provedení herní mechaniky “kořist”. Proto je nutné jí dodržovat.
 4. Jakákoliv komunikace ze strany hráče, který musí být resuscitován je zakázána. Takovýto hráč se bere jako v bezvědomí a není tak schopen komunikace.
 5. Před uplynutím 10 minutového časového limitu, může být hráč jiným hráčem k lékaři transportován. Musí však zahrát svá zranění.
 6. Po ošetření se začíná hráči počítat doba rekonvalescence, po uplynutí této doby se hráč může opět vrátit do hry.
 7. V rámci herní mechaniky ošetření, může frakce Lékaři a vědci využít léčby pomoci antibiotik a zkrátit tak hráči dobu rekonvalescence a návratu hráče do hry.
 8. Antibiotika mohou vyrábět a podávat pouze členové frakce Lékaři a vědci.
 9. Pokud není hráč zasažen do hlavy může případným vyšetřovatelům poskytnout mlhavý popis situace a osoby, která ho zranila. Pakliže je zasažen do hlavy, ztrácí vzpomínky k události kompletně.
 10. Hráč může umřít pouze na výslovné přání a schválení ze strany organizačního týmu. Případně jako součást nějaké herní události mající významný vliv na hru. V takovém případě obdrží hráč novou postavu.
 11. Drogy se ve hře nacházejí ve formě tekutiny (voda a potravinářské barvivo) ve zkumavce a mohou ji vyrábět, pouze hráči disponující touto herní mechanikou, kteří jsou o tom uvědoměni.
 12. Drogy ve hře se nacházejí ve dvou variantách a to pozitivní či negativní účinek.
 13. Formu účinku se hráč dozví po vypití tekutiny.
 14. Pozitivní účinek drogy hráči propůjčí odolnost vůči jednomu zásahu navíc.
 15. Pozitivní účinek má platnost pouze v rámci dne kdy je droga konzumována, případně vyčerpáním funkce drogy dle mechaniky (po zásahu).
 16. Negativní účinek má platnost po dobu, která je uvedena na informačním štítku.
 17. Účinky pozitivní drogy se nesčítají, naopak účinky negativní drogy se sčítají.
 18. Hráč může požít libovolné množství drog během dne, musí však reflektovat jejich účinky a dobu trvání.
 19. Drogy mohou vytvořit závislost, kterou mohou vyléčit pouze lékaři.
Zajišťování jídla a vody
 1. Jídlo lze zakoupit či získat prostřednictvím plnění herních úkolů a aktivit.
 2. Členové frakce Lovci a hledači se v rámci herní mechaniky mohou vydávat na výpravy, kde mohou získat maso a další zásoby.
 3. Jídlo lze získávat využíváním farem a sadů. K tomu odpovídají příslušné herní mechaniky.
 4. Voda je k dispozici v označených a uzavřených nádobách. Vodu lze koupit nebo získat herní činností.
 5. Jedna z možností získávání vody je studna. Ta může mít vodu kontaminovanou.
 6. Vyčistit kontaminovanou studnu může pouze hráč, který vlastní dekontaminační tablety. Jedna sada tablet vyčistí celou studnu.
 7. Dekontaminační tablety, mohou vyrábět členové rodiny Ráthů a členové frakce Lékaři a vědci. Zásobu mají i Modré přilby.
 8. Požití kontaminované vody má negativní účinky, které jsou uvedeny na herním štítku, na každé láhvi.
 9. Jiné druhy nápojů nežli čistá voda, lze zakoupit u obchodníků nebo v baru. Případně plněním úkolů a herních aktivit.
 10. Jídlo je herní komodita, kterou můžete ukrást.
 11. Dbejte o svoji bezpečnost. V případě příznaků dehydratace okamžitě mimoherně vyhledejte jakoukoliv vodu a napijte se. Pokud je to nutné, využijte pravidla RUDÁ STOP.
Obchodování a herní předměty
 1. Obchodovat lze se vším včetně herních předmětů, obchodní artikl nesmí porušovat pravidla hry.
 2. Cena není pevně stanovena a může se měnit podle výše poptávky a dostupnosti zboží. Lze provádět i směnný obchod.
 3. Je zakázáno falešovat či vytvářet herní předměty.
 4. Herní předměty musí být po skončení hry zpět navráceny organizátorům.
 5. Herní předměty jsou zřetelně označeny značkou případně i barevně rozlišeny.
 6. Mapy a knihy, které je možné získat jsou také brány jako herní předměty a nesmí být poškozovány.
Kořist a krádeže
 1. Hráč může ukrást jinému hráči či skupině hráčů jakoukoliv herní komoditu či předmět vyjímaje ČERVENÝCH předmětů.
 2. Červený předmět lze zcizit pouze za předpokladu, že to hráči udává herní úkol.
 3. Pokud hráč okrádá jiného hráče, například zasaženého, tedy kořist (loot). Může mu vzít pouze vše od jednoho druhu komodit. Tedy pouze jen všechnu vodu nebo jídlo, munici případně herní měnu. Hráč tak musí přemýšlet co ukrást a co je výhodnější.
Ostatní herní mechaniky
 1. Všechny dostupné herní mechaniky jsou popsány v dokumentech umístěné u baru.
 2. Existují herní mechaniky, které jsou určené pouze pro úzký okruh hráčů či jednotlivců. Tyto herní mechaniky obdrží hráči v tištěné podobě před hrou.
 3. Herní mechaniky pro ovocný sad, farmaření a chov zvířat, jsou popsány přímo na místě, kde se mechaniky provádějí.
 4. Každý hráč je povinen mít do hry herní tašku. Ta může být ve formě tašky, sumky, batohu či tlumoku.
 5. Do herní tašky musí hráč umísťovat všechny herní předměty, měnu, munici, jídlo a pití.
 6. Herní taška nesmí být nikdy schována/umístěna ve stanu společně s osobními věcmi. Musí být umístěna tak, aby bylo možné zcizit její obsah.
 7. Přísný zákaz páčení a jiné formy obcházení zámků, ať už na klíč či číslených. Sekundární klíče nebo hesla k zámkům je možné v rámci hry získat.
 8. Během hry může u hráče dojít k hernímu poškození jeho zbraně. Takováto zbraň je nefunkční a musí si zbraň opravit, aby jí mohl opakovaně používat pro svou obranu či k boji. Možnosti jak zbraň opravit jsou ve hře dvě a vycházejí z logických spojitostí. O nastolení stavu „poškozená zbraň“ bude vždy hráč informován písemnou formou, štítkem, oznámením.
 9. Herní území označené bílou páskou ve hře jsou označena jako “zamořené” a hráč je může navštívit pouze za specifických podmínek.
 10. Herní území označené červenobílou páskou je nebezpečné a za žádných okolností nesmí hráč do těchto míst vstupovat.
 11. Ve hře se nachází několik beden či krabic, které jsou neherní a nesmí být tak z nich nic zcizeno. Nachází se zde lékárničky pro první pomoc atp.
 12. Hráč může během hry obdržet informaci o tom, že jeho zbraň byla poškozena.
 13. Poškozenou zbraň hráč nesmí používat a musí jí nechat opravit.
 14. Hráč po skončení hry by měl projít procesem převodu postavy, který provádějí členové organizačního týmu.
 15. Hráči tak budou odebrány všechny herní předměty a komodity. Ty budou pak následně zapsány jako zbytek postupu, kterého hráč během hry dosáhl a bude mu přenesen do dalšího ročníku.

Porušování pravidel vede k vyloučení hráče z akce, bez možnosti náhrady vstupného. Organizátoři si rovněž vyhrazují právo, jakékoliv pravidlo v průběhu hry změnit či jakkoliv poupravit pokud to situace vyžaduje.

Při evidenci hráče na akci proběhne ověření znalosti pravidel. Proběhne rovněž kontrola kostýmu zda-li dostatečně odpovídají zvoleným frakcím a splňují tematickou náplň post-apokalyptického světa.

Tištěná podoba těchto pravidel bude přítomna po celý čas hry v osadě u baru.

Přejít nahoru