Herní mechaniky

Popis funkčních herních mechanik, se kterými může hráč běžně přijít v průběhu hraní do styku. V tištěné podobě je najde pak hráč i během hry na několika místech v herním prostoru a budou mu plně k dispozici. Některé herní mechaniky jsou určené pouze pro některé herní skupiny či frakce, případně pro jednotlivce a nejsou tak zde uveřejněny a tito hráči je obdrží soukromě.

Některé další herní mechaniky se mohou objevit až v průběhu hry a nejsou tak zde uvedeny, aby neprozradily případný obsah, který na hráče čeká.

Zranění a ošetření

Každý hráč může být zraněn výstřelem či bodnutím/seknutím, včetně hlavních postav. Pak je zde možnost, kdy poranění za zvláštních okolností určí hra. Pakliže je hráč zasažen a tím pádem zraněn může být k lékařům transportován jinými hráči a tam následně ošetřen. Ošetření zraněného hráče, mohou provádět pouze členové frakce Lékaři a vědci. Lékař provede ošetření na základě místa kam byl hráč zasažen. Pokud lékaři disponují léky, antibiotiky mohou je hráči nabídnout a to urychlí jeho rekonvalescenci a opětovný návrat do hry. 

Hráč může zvolit ošetření formou FELČAŘINY, ta je sice rychlejší s ohledem na dobu vrácení hráče do hry, má však svá rizika a penalizace pro ošetřeného. Felčařinu může provádět pouze rodina Ráthů.

Pokud hráč není ošetřen po prvním zásahu do 10 minut, může odejít na ošetření k lékaři sám, kde musí být „resuscitován“ lékaři a následně ošetřen. V takovém případě se hráč nesmí účastnit žádné interakci se svým okolím kromě lékařů, tedy odchází BEZE SLOV a označí se reflexní vestou, že aktuálně není součástí hry. Po ošetření se hráč opět vrací do hry, viz. postup popsán výše.

Pokud hráč nebyl zasažen do hlavy a přijde ho někdo vyslechnout s ohledem na to kdo mu zranění způsobil může tomuto hráči poskytnout mlhavé informace o útočníkovi. V opačném případě hráč utrpěl natolik velký šok, že si nic nepamatuje.

Léky, antibiotika

Léky může poskytnout pouze lékař v rámci ošetření zraněného, pakliže je má k dispozici. Jejich užití zkracuje dobu rekonvalescence ošetřeného a může se tak dříve vrátit do hry. Výrobu léku mohou provádět v rámci herní mechaniky pouze členové frakce Lékaři a vědci.

Vakcína proti Kamennému moru

Vakcína je alternativou vytvořeného léku na Kammený mor, který se ve své úplné formě nedochoval a tak musí být na pravidelné bázi vyráběna a aplikována vakcína všem osadníkům, kteří projevují příznaky zmutované verze Kamenného moru (zmutoval díky krysám) nebo na základě pravidelných výsledků, nemají dostatek protilátek. Vakcínu mohou vyrábět pouze členové frakce Lékaři a vědci. Hráč, který neobdrží včas svou dávku vakcíny přechází do karantény. Pokud ani během pobytu v karanténě nestihne hráč dostat svou vakcínu, jeho postava umírá. Poté takový hráč obdrží zcela novou postavu.

Smrt hráče

Smrt hráče může nastat pouze ve chvíli kdy si to hráč pro svou postavu vyloženě přeje a tuto smrt schválí organizační tým hry. V takovém případě může hráč obdržet postavu zcela novou. Hráčova postava může ještě zemřít v rámci předchozí domluvy jako součást nějaké herní dějové linky např. poprava, veřejný proces atp. Výjimku tvoří pouze efekt herní mechaniky „Vakcína proti Kamennému moru“.

Drogy (pozitivní a negativní účinek)

Drogy se ve hře nacházejí jako součást herní mechaniky a mohou je vyrábět jen herní postavy k tomu předem určené, které o této možnosti jsou předem informovány. Drogy jsou ve dvou variantách a to s pozitivním nebo negativním účinkem. Pozitivní účinek propůjčí svému konzumentovi schopnost odolat jednomu zásahu/bodnutí/seknutí navíc oproti standardní mechanice, tedy celkově dva místo jednoho. Účinek drogy je aktivní po celou délku dne kdy si hráč drogu vzal. Při opakovaném požití drogy v jeden okamžik se nesčítají pozitivní účinky, ale pouze přidávají negativní pokud jsou. Pokud však je hráč zraněn a musel být ošetřen účinek mizí. Negativní účinek drogy je pokaždé jiný a hráč se jej dozví po požití drogy.

Pokud je hráč zasažen do hlavy, je droga v tomto případě neúčinná i když se jednalo o drogu s pozitivním účinkem.

Drogová závislost

Závislost na drogách může vzniknout náhodně po požití drogy. Hráč o této skutečnosti bude informován informačním štítkem po požití drogy. Pokud vznikne u hráče závislost musí svou závislost uspokojit pravidelným požíváním drog ve 4 hodinových intervalech. V opačném případě bude mít abstinenční příznaky. Vyléčit se ze závislosti může hráč u frakce Lékaři a vědci a to za peníze.

Herní taška

Každý hráč musí mít herní tašku, tlumok, batoh nebo sumku kde bude umísťovat všechny své peníze, munici, jídlo, pití a herní nebo úkolové předměty (loot). Hráč tak nebude muset podstupovat zdlouhavé prohledávání a zároveň nedojde ke ztrátě jmenovaných předmětů a komodit. Herní taška nesmí být nikdy schována/umístěna ve stanu společně s osobními věcmi. Musí být umístěna tak, aby bylo možné zcizit její obsah.

Kořist (loot)

Každý hráč, který zemře může být prohledán a tak i okraden. To však pouze do doby, dokud není povinen odejít na ošetření k lékařům a je tak označen reflexní vestou. Jako postava, které aktuálně není součásti hry. Prohledávání hráčů nesmí však být agresivní či jinak nepříjemné/ponižující pro prohledávaného hráče a měla by se výhradně týkat herní tašky, kde mají být tyto předměty uloženy. Brát se mohou pouze herní předměty, zásoby a komodity. Osobní věci či zbraně nesmí být v žádném případě hráči nikdy odebrány, pouze identifikační známka ze zbraně, ta lze pak prodat. Hráč, který prohledává si může ze všech věcí co má prohledávaný hráč u sebe vzít pouze jednu věc jednoho typu, například pouze munici nebo pouze vodu atd. Všechny ostatní věci hráči zůstávají.

Střelné zbraně

Každý nový hráč vstupuje do hry pouze s nožem a případně pistolí. Pokud hráč vstupuje do hry za postavu z předchozího ročníku, jsou mu povoleny ty zbraně, které měl na konci předchozího ročníku u sebe. Zbraň může získat nákup u prodejce ARMA, či jiným herním mechanismem, který mu získání zbraně umožňuje. Zbraň jako taková je ve hře následně označená, aby byla identifikovatelná. Pokud tato identifikace bude ze zbraně sundána (krádež jiným hráčem nebo ztráta), musí být takováto zbraň vyřazena ze hry a znovu zakoupena. Hráč může svou zbraň i prodat. Další informace v sekci Herní komodity a předměty.

Chladné zbraně (larpové)

Základní chladnou zbraní každého hráče je nůž, který je neodcizitelný (výjimku tvoří pouze RP situace). Nově však hráč může ve hře využívat i dalších chladných zbraní (předem schválených). I tyto zbraně stejně jako střelné musí hráč ve hře teprve získat. To lze několika způsoby a to buď jej klasicky zakoupit u výrobce, či jiným herním mechanismem, který mu získání zbraně umožňuje. Zbraň jako taková je ve hře následně označená, aby byla identifikovatelná. Pokud tato identifikace bude ze zbraně sundána (krádež jiným hráčem nebo ztráta), musí být takováto zbraň vyřazena ze hry a znovu zakoupena. Hráč může svou zbraň i prodat. Další informace v sekci Herní komodity a předměty

Poškození střelné zbraně

Během hry může u hráče dojít k hernímu poškození jeho zbraně. Takováto zbraň je nefunkční a musí si zbraň opravit, aby jí mohl opětovně používat pro svou obranu či k boji. Možnosti jak zbraň opravit jsou ve hře dvě a vycházejí z logických spojitostí. O nastolení stavu „poškozená zbraň“ bude vždy hráč informován písemnou formou, štítkem, oznámením.

Vysílačky, radiostanice

Tu může vlastnit každý hráč (pokud si přiveze vlastní), její používání pak otevírá možnost nejenom komunikace v rámci svého společenského uskupení, ale skrze vysílačku bude možné obdržet unikátní informace, herní úkoly a výzvy. Je potřeba však respektovat předem vyhrazené kanály a frekvence obzvláště ty vyhrazené pro organizátory.

Obchodování

Obchodovat je možné s čímkoliv. Avšak obchod s některým zbožím je v rámci osady zakázáno a trestné.

Farmaření, chov zvířat a sběr ovoce

Herní mechanika farmaření a chovu zvířat je vždy zcela popsána na místě kde lze herní mechaniku využít tedy na farmě. Jinde se tento popis nenachází jelikož jinde tato herní mechanika nelze použít. Na farmy dohlíží atmosférická postava farmář Bob. Sběr ovoce je možné provádět v místním ovocném sadu (tamtéž), který je volně přístupný. V sadu se nachází set obálek s uvedeným časem. Pokud se hráč v tento konkrétní čas nachází v sadu, může si tuto obálku vzít a tím tak sklidit úrodu. Další a podrobnější informace nalezne hráč v obálce.

Lov zvěře a výpravy

Lovit a vydávat se na výpravy mohou pouze členové frakce „Lovci a hledači“. Lov probíhá hledáním zvířat v předem určeném prostoru a následnou střelbou na terč z luku. Podle úspěšnosti zásahu se odvíjí i výsledná kořist z nalezeného zvířete. Na což navazují další herní mechaniky, o kterých jsou uvědomění zainteresovaní hráči ve hře. Výpravy probíhají v rámci soukromé herní mechaniky založené na krátkých výpravách ve stylu D&D.

Získávání vody

Vodu lze získat kromě nákupu od obchodníka (nebo krádeží) pouze v rámci vodních zdrojů ve hře a to ze studny nebo z lapače vody. Studna však díky nehodě je aktuálně mimo provoz a její voda nepoživatelná. Je nutné se postarat o její vyčištění a zpřístupnění. Poté by měla opět produkovat vodu jako alternativní zdroj.

Technologie

Hráči si mohou nechat vyrábět technologie, které díky znalostech a schopnostem z dalekého severu přináší do osady frakce Sogende. Technologie usnadňující život v dnešním světě. Jejich výroba a aplikování je však náročný proces jak na čas tak i materiál k jeho výrobě potřebný. Tyto technologie mohou zlepšit život nejen jednotlivcům či skupinám, ale i celé osadě.

Mrtvé schránky

Mrtvé schránky je možné najít v rámci herního prostoru. Jde ve většině případů o černé plastové boxy. Pokud takovouto schránku nalezneš a jsi schopen jí otevřít a vyprázdnit dones jí pak prázdnou do prodejny ARMA či přímo k ORGOVNĚ, abychom jí případně mohli znovu použít. Pokud si ze schránky vezmeš pouze něco a nějaký obsah zde necháš pro ostatní, ponech schránku na stejném místě jako jsi jí našel. Všechny schránky jsou označeny a máme jejich pozici poznamenanou tak, abychom je i zpětně našli pokud se to nepovede vám. Neměň tak jejich pozici, pokud jí vyloženě nejdeš prázdnou vrátit

Pokud schránka disponuje zámkem, nepokoušej se jí otevřít násilím či jiným způsobem než je odemknutí zámku způsobem jakým zamýšlel výrobce. Není tak povoleno ani náhodné zadávání čísel pro otevření zámku s případným číselníkem.

Frakční bedny

Bedny, které mají k dispozici velké frakce slouží jako skrýš pro zásoby členů frakce. Obsah této bedny je zcizitelný a herně povolená mechanika. V bedně se však nesmí uschovávat munici, peníze, zbraně ani herní předměty, ty musí mít hráč nebo hráči u sebe v herní tašce. Ve frakční bedně je možné uskladňovat pouze zásoby jídla a pití. Frakční bedny disponují západkou, kterou nesmí hráči opatřovat vlastními zámky. Bedna musí být přístupná a nemůže být uschována v něčím stanu (safezoně).

Achievement systém (odznáčky)

Každý hráč má možnost během hry získat „odznáček“, který reprezentuje hráčovu houževnatost v postapo světě. Lze je získat za splnění specifického herního úkolu, účasti na významné herní události nebo opakováním nějaké aktivity. Hráč si pak takovýto odznáček může připnout na své oblečení a dát na odiv ostatním hráčům svou výjimečnost. Na jednotlivých odznáčcích se nachází symbol reprezentující aktivitu, za kterou hráč odznáček obdržel. Ty tak nemusí být vždy ryze pozitivní nebo něčím, čím by se hráč chtěl veřejně chlubit, povětšinou.

Seznam odznáčku, jejich počet ani aktivity, se kterými jsou spojeny nebude veřejně známy. Jsou však v každé kategorii limitovány nízkým počtem. Po hře si hráč může tyto odznáčky ponechat.

Ostatní mechaniky a možnosti hry

Vedlejší herní mechaniky a možnosti ve hře, které jsou k dispozici. Mají především informační charakter.

Reflexní vesta

Nezbytný bezpečnostní prvek ve hře. Je tak označen hráč, případně samotný organizátor, který v daný okamžik není součástí hry. V případě hráče se jedna o několik specifických důvodů proč má nasazenou vestu, v ten okamžik není součástí hry a nekomunikuje tak dále s aktivními hráči. Rovněž má zakázáno jakkoliv aktivně nebo pasivně zasahovat do hry či vestu zneužívat jako východisko z nesnadných situací ve hře. Důvody pro využití vesty jsou následující

  • Hráč potřebuje opustit rychle a bezpečně herní prostor
  • Hráč je zraněn nebo má zdravotní komplikace a potřebuje pomoc
  • Hráč musí neodkladně kontaktovat organizátora v naléhavé situaci
  • Hráč provádí součást herní mechaniky „Zranění a ošetření“

Herní postava/role

Každý registrovaný hráč obdrží do zaregistrovaného e-mailu podklady pro svou herní roli (ty budou rozesílány v průběhu registračních vln). Není tak nutné si svou postavu vymýšlet, úplně od začátku. Doplnit si jí můžete sami o nějakou poutavou historku nebo příběh. Postava bude přidělena, podle vašeho výběru ať už půjde o klasické nebo atmosférické postavy. Popis postavy obsahuje celkovou charakteristiku. Motivace, cíle, vztahy, historie a součástí některých postav jsou tajné informace nebo herní předměty.

Převod postavy

Nově mají všichni hráči možnost převést postup a majetek své postavy do dalšího ročníku. Mechanika není povinná, ale je vhodné jí dodržet. Po skončení hry na vytyčeném místě odevzdáte všechny herní předměty, peníze, munici, ale i označení zbraní. To vše bude zaevidováno k herní postavě, kterou jste letos ztvárňovali. Méně cenné herní předměty budou převedeny do peněžní hodnoty. V dalším ročníku, tak již nebudeš ty nebo kdokoliv jiný, kdo případně bude hrát danou postavu začínat od nuly. Rovněž můžeš u převodu zmínit nějakou podstatnou změnu, která se postavě udála a to bude zaznamenáno a propíše se to do postavy na další rok. Může jít i o dosažení nějakého podstatného cíle. Ne všechny pokroky postav jsme schopni sami zaznamenat během hry samotné.

Bonusová možnost – herní úkol

V rámci registrace mají všichni možnost se zapojit do tzv. bonusové možnosti s herním úkolem. Tato funkce slouží v konečné fázi organizátorům. Zvolením této možnosti dáváš organizátorům právo tebe a tvou herní postavu využít do nějakého specifického herního úkolu. Takový úkol však nebude určen pro tebe, ale ty budeš jeho součástí a může mít negativní dopad na tebe a tvou herní postavu. Proto účast v této nové mechanice je velmi na pováženou. Rovněž může dojít k tomu, že nakonec tě pro žádný úkol nevybereme. Podstata toho je mít seznam dobrovolníků, z kterého můžeme vybírat a máme jistotu, že hráč na sebe bere riziko s tím vším spojené a že daná herní role je i pro takový úkol vhodná. Předejdeme tím tomu, aby takový úkol obdržel hráč, který o něco takového nestojí, neodpovídá jeho roli a zničili jsme mu tak hru.

Neherní bedny a prostory

Ve hře se nacházejí neherní bedny a prostory, které jsou patřičně označeny. Bedny mají na sobě nápis informující, že se jedná o neherní bednu případně jsou označeny navíc bílou páskou. S takovouto bednou nesmí být nijak manipulováno a její obsah musí zůstat nedotčen. Není jí tedy možné zcizit ani vykrást. Neherní prostory jsou označeny červenobílou páskou a dodatečnými informačními tabulemi. Do těchto prostor je vstup zakázán. Nachází se zde buď nebezpečná oblast či území vytyčené pro ORG tým.

WC a hygiena

Během akce budou k dispozici mobilní chemické záchody, ty udržujte v čistotě. Musí nám sloužit po celou dobu akce. Jsou zde i dva zděné suché záchody hned u hlavní brány. Sprcha již však není součástí hry, pokud si dovezete vlastní je to možné, ale počítejte i s vlastní užitkovou vodou pro tyto účely. Na umytí rukou či nádobí však voda k dispozici bude. I v těchto případech se snažte o šetrnost je k dispozici přes 240 litrů s možností doplnění, to je však logisticky náročnější proces v podmínkách prostoru. Proto prosíme šetřete vodou.

Odpad a odpadkové koše

Odpad je problém, vždy a všude. V herním prostoru, konkrétně u baru Čerchill’s PUB se nachází koše na tříděný odpad. Jsou zde samostatné koše na plast, sklo a ostatní. Prosíme třiďte odpad do těchto košů. Po každé ročníku přesáhne množství odpadu 100-200kg a jde o několik desítek pytlů. Navíc pokud je odpad netříděný, musíme jej dodatečně třídit. Pokud v rámci hry chcete využít vlastní koše a poté si odpad odvést budeme jen rádi a velmi nám to pomůže. Jinak využívejte košů u baru, případně těch, které obdržíte jako skupina/frakce. Odvoz, třídění a vývoz odpadu je náročný a často i velmi nákladný, což se pak může zbytečně projevit na vstupném. Děkujeme.

Přejít nahoru